en-Telo, duša, duch

06/12/2022

Telo je fyzické obydlie duše po obmedzenú dobu.

Duša je nefyzická, je to psychické ukotvenie skúseností. Nesie skúsenosti mnohých životov. Duša sa vyvíja časom a pomaly sa rozvíja na prekrásny drahokam s mnohými plôškami, každá plôška odráža iný druh skúseností a vedomosti na nich založené.

Duch sa nemení ani nerozvíja v čase.

Duch je mimo čas a priestor. Duch vo vás je vaša večná, bezčasová časť vás, ktorá je Jedno s Bohom, ktorý vás vytvoril. Je to božské vedomie, ktoré je základom vášho vyjadrenia v priestore a čase. Zrodili ste sa z ríše čistého Vedomia a niesli ste časť toho Vedomia v sebe počas všetkých vašich prejavov v hmotnej podobe.

Duša sa podieľa na dualite. Ona je ovplyvnená a transformovaná svojimi skúsenosťami v dualite. Duch je mimo duality. Je to pozadie, na ktorom sa všetko vyvíja a rozvíja. Je to Alfa a Omega, môžete ho jednoducho nazvať Bytie Zdroja.

Ticho, vonkajšie, ale hlavne vnútorné, je najlepším vstupom pre zažívanie tejto večne prítomnej energie, ktorou ste Vy vo vašom najhlbšom jadre. V tichu sa môžete dotknúť najzázračnejšej a najsamozrejmejšej veci aká existuje: Ducha, Boha, Zdroja, Bytia.

Duša nesie spomienky z mnohých inkarnácií. Ona vie a chápe omnoho viac ako vaša pozemská osobnosť. Duša je napojená na mimozmyslové zdroje poznania, ako sú vaše osobnosti z minulých životov a sprievodcovia alebo známosti na astrálnych rovinách. Napriek tomu môže byť duša v stave zmätku, nevedomá si svojej pravej podstaty. Duša môže byť traumatizovaná určitými skúsenosťami a zotrvávať kvôli tomu po určitú dobu v stave Temnoty. Duša sa neustále vyvíja a získava pochopenie duality prítomnej v živote na Zemi.

Duša je nepohyblivý bod v rámci tohto vývoja. Duša môže byť v stave Temnoty alebo Osvietenia. Nie však duch.

Duch je čisté Bytie, čisté Vedomie. On je v Temnote rovnako ako vo Svetle. On je Jednota ležiaca na pozadí každej duality. Keď vstúpite do štvrtej fázy premeny od ega k srdcu, spojíte sa s Duchom. Spojíte sa so svojou Božskosťou.

Spojenie sa s Bohom vo vašom vnútri je ako byť vybraný z duality, zostávajúc pri tom plne prítomný a uzemnený. V tomto stave je vaše vedomie naplnené hlbokou ale ticho extázou: zmesou Mieru a Radosti.

Uvedomíte si, že nie ste závislí na ničom mimo vás. Ste slobodní. Ste naozaj vo svete ale nie ste z neho.

Spojenie sa s duchom vo vašom vnútri nie je niečo, čo sa stane raz a navždy. Je to pomalý a postupný proces, v ktorom sa spojíte, odpojíte, spojíte... Postupne sa zameranie vášho vedomia presúva z duality do Jednoty. Preorientuje sa, zisťujúc, že je viac priťahované k tichu ako k myšlienkam a citom. Tichom máme na mysli bytie plne sústredené do prítomnosti, v stave neposudzujúceho vedomia.

Nejestvujú žiadne pevné metódy ani prostriedky ako sa tam dostať. Kľúčom pre spojenie sa so svojim duchom nie je sledovať niektorú disciplínu (ako meditácia, hladovanie atď.), ale naozaj pochopiť - pochopiť, že to čo vás privedie Domov, je ticho, a nie vaše myšlienky alebo city.

Toto pochopenie rastie pomaly, ako si stále viac uvedomujete mechanizmus vašich myšlienok a citov. Opustíte staré zvyky a otvoríte sa novej skutočnosti vedomia založeného na srdci. Vedomie založené na egu vo vás vädne a pomaly umiera.

Umieranie nie je niečo čo robíte, je to niečo, čomu umožníte, aby sa to stalo. Vzdáte sa procesu umierania. Smrť je ďalšie slovo pre zmenu, transformáciu. Vždy je to tak. Smrť je vždy opustením starého a otvorením sa novému. V tomto procese nie je jediný okamih v ktorom "nie ste", t.j. v ktorom ste mŕtvy podľa vašej definície. Smrť ako ju definujete je ilúzia. Je to len váš strach zo zmeny, ktorý vás núti báť sa smrti.

Vy sa počas svojho života obávate nie len toho, že zomriete fyzicky, ale tiež toho, že zomriete emocionálne a mentálne. Ale bez smrti by sa veci stali pevnými a nepružnými. Stali by ste sa zajatcami starých foriem: obnoseného tela, zastaralých myšlienkových vzorcov, obmedzujúcich citových reakcií. Nie je to dusivé? Smrť je osloboditeľ. Smrť je kaskáda čerstvej vody, ktorá prelomí vaše staré, zhrdzavené brány a vženie vás do nových oblastí skúseností.

Nebojte sa smrti. Smrť neexistuje, existuje iba zmena.

Prechod od vedomia založeného na egu k žitiu v strede srdca je v mnohých ohľadoch skúsenosťou smrti. Čím viac sa stotožňujete s Duchom, s Bohom vo vašom vnútri, tým viac opúšťate veci, o ktoré ste sa zvykli obávať alebo na ktoré ste zvykli vynakladať veľa energie. Uvedomujete si na hlbších a hlbších úrovniach, že niet naozaj ničoho, čo by bolo treba robiť, okrem bytia. Keď sa stotožníte so svojim bytím, namiesto prchavých myšlienok a citov, ktoré vami prechádzajú, okamžite sa zmení váš život. Duch nie je niečo neurčité. Je to skutočnosť, ktorú naozaj môžete priniesť do vášho života. Byť v dotyku s týmto najčistejším zdrojom nakoniec zmení všetko vo vašom živote. Boh alebo Zdroj alebo Duch je zo svojej podstaty tvorivý, ale spôsobmi, ktoré sú vám takmer nepochopiteľné.

Duch je tichý a stály a predsa tvorivý. Skutočnosť božského nie je možné naozaj uchopiť mysľou. Je možné ju len cítiť. Ak ju vpustíte do svojho života a rozpoznáte, že je to šepot vášho srdca, začne všetko pomaly zapadať na svoje miesto. Keď ste naladení na skutočnosť Ducha, tiché uvedomenie, ktoré je za všetkými vašimi skúsenosťami, prestanete realite vtláčať alebo vnucovať svoju vôľu. Umožníte veciam, aby zapadli späť do ich prirodzeného stavu bytia. Stanete sa svojim prirodzeným, pravým JA. Toto všetko sa udeje harmonickým, zmysluplným spôsobom. Zažijete, ako sa veci spájajú spôsobom, ktorý má prirodzený rytmus, svoj prirodzený prúd. Všetko čo máte robiť je, že zostanete naladení na tento božský rytmus a necháte odísť strachy a nedorozumenia, ktoré spôsobujú že chcete zasahovať.

Pomáhanie druhým z úrovne Ducha

Keď dokončíte prechod z vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci, ste viac-menej neustále v dotyku s božským prúdom bytia vo vnútri. V tomto stave bytia niet potreby alebo túžby po pomáhaní druhým, ale táto túžba príde prirodzene k vám. Pritiahnete si ju k sebe, ale nie prostredníctvom vôle. Energeticky teraz vyžarujete určité vibrácie. Vo vašom poli je prítomné niečo, čo priťahuje pozornosť ľudí. Nie je to niečo čo robíte, ale niečo čím ste. Vo vašej energii je dostupná vibrácia, ktorá im pomáha dotknúť sa ich vlastného BOŽSKÉHO JA.

Zdroj: Pamela Kribbe, Duchovné posolstvo (preklady channelingov Jeshua)

https://cestalasky.wordpress.com/2010/03/03/duch-dusa-a-telo/